Ljuständning

Ljuständning vid gamla magasinet.

Fredagen den 27 nov kl. 16.00

Klockan 17.00 tänder vi 3500 juleljus i Linden vid Stationshuset. VÄLKOMNA!

Print

Styrelsemöte

Dagordningen till kvällens styrelsemöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor
4. Ekonomi
5. Hemsidan
6. Sandaredsdagen
7. Vattning
8. Gemensamma mötet med Vägföreningen, hur gick det?
9. Medlemsfrågor
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas