Årsmöte 2016

Intresseföreningens årsmöte avhölls den 16:e mars. Peter Ekelund från Attraktiva Toarp berättade om deras Ortsråd, en roll som vi nu funderar på om SINT skall axla för Sandareds räkning.
Den tidigare ordföranden, Christoffer Ekberg, lämnar ifrån sig ordförandeklubban. De avgående ledamöterna avtackas med blommor.

Yttrande-Planremiss Bostäder

”Vi ställer oss positiva till att den aktuella marken används till bostadsbebyggelse mm. Läget är bra utifrån bostädernas läge i samhället. Uppförandet av dessa bostäder, anser vi dock måste vänta till dess att man löst problemen för biltrafiken till och från området söder om järnvägen i Sandared.”

Yttrande-Planremiss 2015-12-10

Ljuständning

Ljuständning vid gamla magasinet.

Fredagen den 27 nov kl. 16.00

Klockan 17.00 tänder vi 3500 juleljus i Linden vid Stationshuset. VÄLKOMNA!

Print

Styrelsemöte

Dagordningen till kvällens styrelsemöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor
4. Ekonomi
5. Hemsidan
6. Sandaredsdagen
7. Vattning
8. Gemensamma mötet med Vägföreningen, hur gick det?
9. Medlemsfrågor
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas