Yttrande-Planremiss Bostäder

”Vi ställer oss positiva till att den aktuella marken används till bostadsbebyggelse mm. Läget är bra utifrån bostädernas läge i samhället. Uppförandet av dessa bostäder, anser vi dock måste vänta till dess att man löst problemen för biltrafiken till och från området söder om järnvägen i Sandared.”

Yttrande-Planremiss 2015-12-10

Ljuständning

Ljuständning vid gamla magasinet.

Fredagen den 27 nov kl. 16.00

Klockan 17.00 tänder vi 3500 juleljus i Linden vid Stationshuset. VÄLKOMNA!

Print

Styrelsemöte

Dagordningen till kvällens styrelsemöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor
4. Ekonomi
5. Hemsidan
6. Sandaredsdagen
7. Vattning
8. Gemensamma mötet med Vägföreningen, hur gick det?
9. Medlemsfrågor
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas

Välkommen till Höstmöte!

Onsdagen den 12 november, kl. 18:30, är det Höstmöte i Sandaredskolans matsal. Du är hjärtligt välkommen dit för att lyssna till och/eller bidra med förslag och idéer för att göra Sandared till en ännu bättre plats att bo och verka i. Länk till dagordningen kommer snart…